1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

- Omfattes av et eget regelverk som er beskrevet i vår Internkontrol håndbok

 • Denne beskriver lover, forskrifter og prosedyrer
 • Arbeidsmiljøaktiviteter
 • Systemrevisjon
 • Vedlegg av prosedyrer

Arbeidsmiljøloven:


Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver hovedansvaret for personalsikkerheten. Hovedregelen er at arbeidsmiljøet skal være <fullt forsvarlig> og at det blir foretatt en samlet vurdering av alle miljøbelastningene arbeidstagerne blir utsatt for. Det forutsettes også at en driver et planmessig og kontinuerlig arbeid for å bedre miljøet utover de minstekrav som er gitt.

Mjølkerampa har ansvar for å utføre følgende:

 • Teste brannvarslere
 • Informere om forebyggende tiltak
 • Gjennomføre brannøvelser

Loven om brannvern


Daglig leder skal sørge for at alle ansatte blir informert om brannforebyggende tiltak, både ansatte og deltagere skal være kjent med denne instruksen.

 • rømningsveier
 • slukningsapparater
 • hva en gjør når brann oppstår
 • hva en gjør når brannalarmen går

Det påhviler et generelt ansvar etter Lov om vern mot brann, eksplosjonsvern.


Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr


Tilsynsmyndigheten har til enhver tid uhindret adgang til anlegg og virksomhet etter loven. Dersom det elektriske anlegget er mangelfullt, kan tilsynsmyndigheten stenge anlegget hvis det vurderes til å være til fare for menneskeliv eller skade på eiendom.

Lov om vern mot forurensing  og om avfall.


Skal i ivareta å verne det ytre miljø forurensing, redusere eksisterende forurensing og fremme bedre avfallsbehandling. Loven skal sikre en forsvarlig miljøaktivitet. Dette innebærer at forurensing og avfall ikke skal føre til helseskader, og heller ikke gå utover trivselen eller skade naturens evne til produksjon og fornyelse.

Forskrifter


Forskrifter som omfatter Mjølkerampa AS.

Aktuelle gjeldende forskrifter fra Arbeidsmiljøloven


Forskrift om tekniske innretninger

Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen

Forskrift om verne- og helsepersonale

Forskrift om arbeid ved dataskjerm

Forskrift om bruk av personlig bruk av verneutstyr på arbeidsplassen

Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, (internkontrollforskriften).

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere

 Krav til dokumentasjon

1.1 Internkontrollforskriften

 • Fastsetting av mål for helse, miljø og sikkerhet
 • Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med internkontroll er fordelt.
 • Kartlegging av farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
 • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivning.
 • Systematisk overvåking og gjennomføring av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

1.2 Skilting og merking

Alle rømningsveier ut av Mjølkerampas lokaler skal være merket.

1.3 Rapporter


Rapportene fra IK-runder(vernerunder) skal registreres og oppbevares i ringperm på daglig leders kontor. Eventuellt andre arbeidsmiljøundersøkelser og rapporter angående HMS skal registreres og arkiveres i ringperm.  Aviksboka må jevnlig føres over i rapportene  sammen med IK rundene.

1.4 Statistikker


Statistikker som er aktuelle for Mjølkerampa AS er registrering av utagering, skader/ulykker, nesten ulykker og fravær. Disse statistikkene brukes som grunnlag for videre miljøaktiviteter. Alle statistikker er tilgjengelig i ringperm på daglig leders kontor.

1.5 Stoffkartotek


For alle stoffer som er i bruk på Mjølkerampa As skal aktuelle datablad være lagret i stoffkartoteket. Kartoteket settes i ringperm og denne oppbevares på veileders kontor. Alle ansatte skal vite hvor databladene er arkivert. Alle datablader skal også være registrert på HMS\datablader.

1.6 Ulykkesberedskap


Det skal være et førstehjelpsskrin med alle vanlige hjelpemidler i bedriften, og skal vite hvor denne er. Ved alle telefoner skal en enkelt finne nødnummer til lege, politi og brannvesen.

Branninstruks og El-instruks skal finnes på oppslagstavler i lokalene.

Alle ansatte ved Mjølkerampa As er yrkesskadeforsikret i Gjensidige Nor.

Miljøstrategi:

 • Mjølkerampa As pålegger seg selv å fremstå som en ansvarlig bedrift med en troverdig miljøprofil. Dette innebærer at avfall av alle slag skal håndteres/avhendes på en ansvarsfull måte. Som et minimum skal bedriften oppfylle lover og forskrifter og være en pådriver for miljøvennlig håndtering.
 • Ale ansatte har ansvar for å medvirke til at Mjølkerampa fremstår som en grønn bedrift. Mjølkerampa As sin miljøstrategi skal følges.

Målsetting og politikk (Kvalitetspolitikk)

 For mestring og utvikling i fellesskap


Våre overordnede verdier:

R = Raus

A = allsidig

M = Mestring

P = Pålitelig

A = Ansvarlig

Virsomhetside'/formål

" Selskapets formål er å legge til rette og skape varige arbeidsplasser innen salg av varer og tjenester tilpasset mennesker som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av andre yrkestilbud, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette.

Mjølkerampa as skal ha som grunnleggende filosofi å se verdien i hvert enkelt menneske. Vår oppgave er å finne utviklingspotensialet og kartlegge hvilke arbeidsoppgaver/områder tiltaksdeltakeren kan utføre og fungere optimalt. Videre er vår oppgave å tilrettelegge for at deltakere kan utføre arbeidsoppgaver i bedriften el. i eksterne hospiteringsbedrifter.

Mjølkerampa har som målsetting  å utvikle samarbeidet videre med eier, NAV, videregående skole og det lokale næringsliv.

Kvalitetspolitikken skal være ledende for alt arbeid i bedriften, og gi rammeverk for å etablere og revidere kvalitetsmål. Gjennom systematisk planlagte tiltak skal vi fremme et godt arbeidsmiljø, forhindre skade på miljø og materiell og opptre korrekt overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet.

Mjølkerampa as forplikter å videreutvikle og etterleve sin kvalitetspolitikk med sikte på en kontinuerlig kvalitetsforbedring, basert på vurdering av behov og erfaringer, og på målte resultater.

Politikk for rekruttering

Mjølkerampa as overvåker sitt behov for bemanning i forhold til oppgaver, kompetansebehov og ordretilgang. Bedriften søker alltid å finne gode løsninger internt før utlysning eksternt.

-alle ledige stillinger kunngjøres internt i bedriften

- bedriften søker å aktivt ta i bruk virkemidler som er tilgjengelig for å kunne rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

-Rekruttering skjer på bakgrunn av behov og nødvendig krav til kompetanse so kunnskap, dyktighet og erfaring. Personlig egnethet vektlegges.

-De som søker skal oppleve god og forsvarlig behandling av søknaden

-Rekrutteringsprosess skal gjennomføres effektivt og er i tråd med gjeldende lov og avataleverk.

Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte

Ansatte på Mjølkerampa as skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør.

Politikk for likestilling og ikke-diskriminering

Mjølkerampa as skal unngå all form for diskriminering. Det gjelder i arbeidsforhold, ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av ulik etnisk bakgrunn, alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksualitet, religion eller politisk ståsted.

Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte

Alle ansatte i Mjølkerampa as skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør.

For å ivareta dette er det innført ulike tiltak. De mest sentrale er:

- Brukermedvirkning: Det er lagt opp til at alle ansatte skal delta aktivt i utarbeiding av systemer og rutiner.

- Medarbeidersamtaler: Det gjennomføres medarbeidersamtaler med fokus på hvordan den enkelte får brukt sine evner, kvaliteter og ferdigheter og hvordan man kan videreutvikle disse.

- Kompetanseheving: Ansatte gis anledning til å delta på kompetansehevende kurs og konferanser.

- Sosiale arrangementer: Det gjennomføres en rekke sosiale arrangementer for de ansatte. Dette omfatter blant annet avdelingsfester ved markeringer, julebord, firmaturer, utmarksturer, månedlige utvidete lunsjer og event. underholdning av diverse slag.

- Brukerundersøkelse blant ansatte: Ansatte gis anledning til å gi tilbakemelding på trivsel, motivasjon, rettigheter, plikter etc. gjennom brukerundersøkelser for ansatte, bruk av forslagskasser og medarbeidersamtaler.

- Rettferdig lønnspolitikk: Det tilstrebes en rettferdig lønnspolitikk basert på relevant utdanning, ansiennitet og kompetanseheving, der ASVL’s lønnstatistikker er retningsgivende.

- Bedriftskultur med fokus på ros og positive tilbakemeldinger: Det tilstrebes en bedriftskultur med fokus på å gi ansatte og kolleger ros og positive tilbakemeldinger.

Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten

Ansatte i Mjølkerampa as skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens tjenester, system og rutiner, jfr også Mjølkerampa as sin politikk for anerkjennelse av ansatte. Videre skal ansatte aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

Politikk for aktiv brukermedvirkning

Mjølkerampa as bruker konkrete metoder for at deltakerne i størst mulig grad kan mobilisere egne krefter når de skal bedre sin situasjon. Deltakerne sikres innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang gjennom utarbeidelse av tiltaksplan/aktivitetsplan, brukerundersøkelser, og evaluering underveis i tiltaksperioden.

Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell

Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, ut i fra gjeldende underskrevet taushetserklæring, og prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling. Den enkelte behandler også informasjon fra/om bedriften som konfidensiell der en forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften.

Politikk om etikk

Mjølkerampa as har utarbeidet etiske retningslinjer som danner grunnlaget for bedriftens etiske politikk. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med retningslinjene og medvirke til at de blir fulgt. Det forventes at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften.