1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Klageprosedyre Mjølkerampa

Problemer eller uoverensstemmelser av ulik art søkes i utgangspunktet løst med nærmeste leder/ kontaktperson i bedriften. Dersom saken ikke lar seg løse på denne måten, skal klage formuleres skriftlig og stiles til nærmeste ansvarlige for det aktuelle område.

I drifts- og HMS- saker vil dette være daglig leder, for saker som omhandler vårt attføringstilbud vil det være veileder for hhv. APS og VTA. Klager knyttet til personalets tjenesteutøvelse rettes til nærmeste veileder.

Tiltaksdeltakere som behøver det, skal tilbys hjelp til å formulere klage skriftlig.

Klager skal besvares skriftlig innen rimelig tid, dog ikke mer enn tre uker etter at klagen er mottatt. En evt. anke på vedtaket sendes nærmeste overordnede instans (daglig leder, evt styreleder) innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Klage, og den videre behandlingen av klagen, skal dokumenteres og lagres i egen mappe under ”administrasjon” på fellesområdet på server.

|15.09.2011

 

Rettighetsdokument

 

Rettigheter

 • Regelmessige oppfølgingssamtaler
 • Fast kontaktperson i bedriften ( kvinnelig ved behov)
 • Tilpasset arbeidstid
 • Brukermedvirkning
 • Tilpasset arbeidsplass
 • Egnede/tilrettelagte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i sosiale aktiviteter – tilrettelagt for alle
 • Rett til avklaring og sluttrapport
 • Deltakere har krav på å bli møtt med respekt, toleranse og likeverd
 • Rett til informasjon/veiledning i forhold til aktuelt lovverk/regelverk

Plikter

 • Delta aktivt i utforming av aktivitetsplan/handlingsplan.
 • Følge opp avtalt aktivitetsplan
 • Møte andre deltakere i bedriften med respekt, toleranse og likeverd
 • Møte til avtalt arbeidstid
 • Informere om fravær
 • Følge arbeidsreglement
 • Skrive under arbeidskontrakt med vedlegg
 • Holde orden på arbeidsplassen og behandle utstyr i bedriften med respekt

(Dokumentet blir gått igjennom med deltakerne i plenum 1 g pr år)