1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ARBEIDSREGLEMENT FOR MJØLKERAMPA A/S

Av 14.10.2010

§ 1       GENERELT                                                                                           

Mjølkerampa er underlagt:

Forskrift om arbeidsrettede tiltak fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 20.12.2001 med hjemmel i lov 27.juni 1947 nr.9 om tiltak for å fremme sysselsetting § 15, 16 og 17. Forskriften er senere endret ved forskrift 10. okt 2005 nr. 1194 (i kraft 1 jan 2006), forskrift 20. desember 2005 nr. 1655 (i kraft 1 jan 2006) og forskrift 15. September 2009 (i kraft fra 1. Oktober 2009).

Lov av 17.6.2006 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven i kraft fra 1.1.2006).

Den formelle bakgrunn for utarbeidelse av arbeidsreglement ligger i Arbeidsmiljølovens §§ 14-16 til 14-20. I § 14-17 pkt. 1. Er avtalen bindende for et flertall av arbeidstakerne, kan arbeidsgiveren gjøre reglementet gjeldende for alle arbeidstakerne innenfor de arbeidsområder avtalen gjelder for.

§ 2       OMFANG

Reglementet gjelder alle ansatte i bedriften Mjølkerampa AS, dvs fast ansatte og arbeidstakere i tiltaket VTA. Reglementet gjelder også for deltakere på APS, med unntak av bestemmelsene om ferie, lønnsrutiner, oppsigelse og avskjed.

Reglementet gjelder ikke når innholdet strider mot lover, tariffavtaler eller andre overordnede bestemmelser som er bindende for bedriften.

§ 3       ARBEIDS- OG HVILETIDER

Klokkeslettene for arbeids- og hviletider skal gjøres kjent for arbeidstakerne, om nødvendig ved oppslag.

Mjølkerampa AS har fast arbeidstid. Normalarbeidstiden er fra kl 08.00 til kl 15.30 for fast ansatte og fra kl 0830 – 1500 for tiltaksansatte. Fleksibel arbeidstid må avtales med daglig leder eller nærmeste leder før evt. fleksibel arbeidstid iverksettes. Arbeidsgiver kan gjennomføre registrering/tilsyn med tilstedeværelse/fravær.

Arbeidstiden for tiltaksansatte skal minimum være halv arbeidstid.

§ 4       FERIE

Ferien blir fastsatt i samsvar med reglene i gjeldende ferielov.

Hovedferien (4 uker) skal i hovedsak tas ut i perioden 1. juni- 30. september. Bedriften kan beslutte å stenge for å avvikle felles ferie/fridager. Øvrig ferie avvikles etter individuell avtale.

For deltakere på andre tiltak enn VTA gjelder særskilte regler, da tiltakene er av begrenset varighet.

 

 

 

§ 5       FRAVÆR FRA ARBEIDET

Fravær grunnet sykdom eller andre årsaker skal så snart som mulig meddeles arbeidsgiver. Hvis fraværet skyldes sykdom, må arbeidstakeren sørge for å fylle ut egenmelding eller levere sykemelding fra lege, som gjelder fra første fraværsdag. Sykemelding skal leveres om fraværet strekker seg over mer enn tre dager. Er arbeidstakeren syk på både dager umiddelbart før og etter arbeidsfrie dager, tas de arbeidsfrie dagene med når antall kalenderdager beregnes. Dette gjelder lørdag, søndag og helgedager, samt fridager.

§ 6       LØNNSRUTINER

Månedslønte utbetales lønn på forskudd den 12. i hver måned.

Arbeidstakere som har avtale om bonuslønn får utbetalt lønn, for antall arbeidede timer, etterskuddsvis den 12. i hver måned.

Innleveringsfrist til lønningskontoret er satt til den 1. hver måned.

Den enkelte lønnstaker skal selv, så langt det er mulig, kontrollere at det er utbetalt riktig beløp. Eventuelle feil må meldes arbeidsgiver snarest mulig.

Fradrag i lønnen kan bare gjøres i følgende tilfeller:

 1. Lovbestemt trekk
 2. Pensjonsinnskudd og avgift til organisasjon/forbund. Pensjonsinnskudd trekkes fra tiltredelsesdato. Midlertidig ansatte og vikarer som slutter uten eventuelt å ha blitt tatt opp i pensjonsordningen, får ved fratreden tilbakebetalt trukket innskudd
 3. Beløp som på forhånd er skriftlig avtalt mellom arbeidstaker og bedriften
 4. Fagforeningskontingent dersom foreningen ber om det
 5. Erstatning for skade eller tap arbeidstakeren forsettlig eller grovt uaktsomt har påført Mjølkerampa AS. Betingelsen for slikt trekk er at arbeidstakeren skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller det er fastslått ved dom, eller arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling.

 

§ 7       OVERTID

Overtid (dvs pålagt arbeid utover 7,5 timer/dag eller 37,5 timer/uke) kan kompenseres enten med avspasering time for time og utbetaling av overtidstillegget, eller med avspasering. Overtidstillegget fram til kl. 21 utgjør 50 %, etter kl. 21 utgjør overtidstillegget 100 % av vanlig timelønn. Det gis videre 100 % tillegg til vanlig timelønn på søn og helligdager samt jul -, pinse- og påskelørdag etter kl. 15.

For ytterligere bestemmelser om overtid vises til gjeldende tariffavtale samt til arbeidsmiljølovens kap. 10.

§ 8       ALMINNELIG ORDEN

Arbeidstakeren må være på arbeidsstedet ved arbeidstidens begynnelse. Ingen må forlate arbeidsstedet i arbeidstiden uten tillatelse fra nærmeste overordnede.

Arbeidstakeren må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden.

Det er ikke lov å røyke inne i noen av bedriftens bygg eller bygg som bedriften disponerer. Det er heller ikke tillat å røyke i bedriftens bil. Røyking foregår på angitt sted ute.

Bruk av PC og mobiltelefon

Bedriftens pc kan benyttes etter avtale. Det er ikke tillatt å ta med privat pc på arbeidsplassen. Mobiltelefon skal være satt på stille og skal kun benyttes etter avtale i arbeidstiden.

§ 9       BEHANDLING AV UTSTYR

Alt inventar, maskiner, verktøy, materialer må behandles med omhu. Det må utvises forsiktighet ved behandling av ild, lys og ildsfarlige saker.

Arbeidstakeren må rette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse og eiendom. Videre må arbeidstakeren bruke det verneutstyr som er påbudt etter lover og forskrifter. Utlevert utstyr tas ikke med hjem og er bedriftens eiendom.

§ 11     BRANN OG EL-INSTRUKS

            Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med brann og el-instruks.

§ 12     PERMISJON

For permisjon gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser, reglene om omsorgspermisjon i Lov om Folketrygd samt det permisjonsreglement som gjelder for Mjølkerampa AS.

 

§ 13     OPPSIGELSE

Oppsigelsen skal være skriftlig (fra begge parter). Arbeidstakeren kan kreve begrunnelse for oppsigelsen. Denne kan kreves i skriftlig form.

Ved oppsigelse fra Mjølkerampa AS skal denne inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og hvilke frister som gjelder.

Oppsigelsesmyndigheten tilligger ansettelsesmyndigheten. Oppsigelsen skal for øvrig være i samsvar med gjeldende bestemmelser og lover.

Om arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse, vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens kapittel 15.

Ved fratreden etter lovlig oppsigelse har arbeidstakeren krav på sluttattest.

§ 12     AVSKJED

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Avskjed skal meldes skriftlig og inneholde opplysninger om rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål, og hvilke frister som gjelder.

Myndighet til å avskjedige tilligger ansettelsesmyndigheten.

Mens spørsmål om avskjed behandles, kan arbeidstakeren i spesielle tilfeller suspenderes fra sin stilling. Daglig leder har fullmakt til å foreta suspensjon.

Betingelsen for å kunne foreta suspensjon er at det er nødvendig for sikkerheten i forhold til arbeidsplassen at arbeidstakeren straks blir fjernet fra sin nåværende stilling, og at det må være grunn til å anta at vilkårene for avskjedigelse etter Arbeidsmiljølovens § 15-14 er til stede.

Arbeidstaker har krav på å beholde sin lønn inntil vedtak om avskjed er truffet.

Før avskjed skal det konfereres med arbeidstakeren selv. Ved suspensjon har arbeidstakeren krav på at denne blir begrunnet.

Om arbeidstakers rettigheter ved avskjed vises for øvrig til Arbeidsmiljølovens § 15-14.

§ 13     ANNET LØNNET ARBEID

Ordinært ansatte ved Mjølkerampa AS kan ikke uten arbeidsgivers samtykke drive egen virksomhet eller påta seg annet lønnet arbeide som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i bedriften.

 

§ 14     INFORMASJON TIL MEDIA

All kontakt med media, herunder uttalelser, intervjuer o.s.v. er tillagt daglig leder og styrets leder. Daglig leder kan gi fullmakt til andre for å opptre på vegne av bedriften.

§ 15     TAUSHETSPLIKT

Alle arbeidstakere har generell taushetsplikt om interne forhold som vedrører bedriften og dens ansatte.

§ 16     FORTOLKNING/ENDRING

Spørsmål om fortolkning av dette reglement avgjøres av daglig leder. Reglementet er godkjent av personalgruppen ved Mjølkerampa AS den 14.10.2010 og vedtatt av styret ved Mjølkerampa AS den x.x.x, sak x/x.

Styret vedtar endringer etter forslag fra de ansatte/ledelsen fremmet gjennom daglig leder.

Dato………………………………..

……………………………………………………

Underskrift, deltaker

Etiske retningslinjer for Mjølkerampa as

          

Innledning

Etikk betyr læren om moralske normer og moralsk atferd oger den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Hva som anses for å være riktig eller galt, endres over tid og varierer fra kultur til kultur. I ethvert samfunn og i enhver organisasjon trenger vi etiske retningslinjer for å skape et felles grunnlag for vurderinger av atferd. Vi må ha en felles oppfatning av hva vi skal arbeide for, og hvordan vi skal arbeide.

Etikk innebærer å forvalte makt. Det er viktigere å være bevisst sin makt enn å fornekte den. ”Enhver handling er maktutfoldelse”, konstruktive og destruktive.

Prinsipper for maktforvaltninger: Respekt – Toleranse – Åpenhet – Direkte tale.

Etikk er også å bli involvert i andre menneskers liv.

Menneskesynsforståelsen er det viktigste for alle som jobber med mennesker.

 1. 1.Hensikt

Mjølkerampa skal drives i overensstemmelse med eiernes mål og hensikter. Bedriften er avhengig av seriøse og ansvarlige medarbeidere. Blant annet fordi bedriftens omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle vårt formål og virksomhetsidé. Vi blir bedømt ut fra hvem vi er og hva vi gjør. Retningslinjene skal også legge til rette for en positiv utvikling av Mjølkerampas organisasjonskultur med det formål å bygge opp et fellesskap og en atmosfære preget av åpenhet, mestring, glede, tillit, stolthet og tilhørighet.

Norsk arbeidsliv er preget av kontinuerlige omstillingsprosesser. Dette gjelder også for Mjølkerampa som Vekst bedrift. Selv om vi er tildelt klare rammer fra NAV hva angår antall plasser for deltakere under opplæring, må vi anta at utfordringene ikke blir mindre med årene som kommer.      

 1. 2.Omfang

De etiske retningslinjene gjelder alle som har et ansettelsesforhold, kontraktsforhold eller opptrer på vegne av Mjølkerampa as.

 1. 3.Kommunikasjon

Mjølkerampa as forventer at all kommunikasjon så vel internt som eksternt skal preges av imøtekommenhet, åpenhet, ærlighet og troverdighet. God informasjon er nøkkelen til gode beslutninger. Alle har et selvstendig ansvar i sitt arbeid, ikke minst i det daglige arbeid med deltakere under opplæring. Enhver har også ansvar for å holde seg faglige oppdatert innen sitt arbeidsfelt. Det krever en god vurderingsevne, godt samarbeidsklima i form av intern støtte og lojalitet, samt en felles forståelse av de etiske retningslinjer.

 1. 4.Konfidensialitet

Det behandles daglig konfidensielle opplysninger ved bedriften, personinformasjon, men også bedriftsinformasjon. Alle ansatte skal være kjent med rutiner for behandling av slik informasjon.

 1. 4.1.Taushetsplikt

Målet for reglene om taushetsplikt er å hindre at konfidensielle opplysninger, og opplysninger gitt i fortrolighet, kommer på avveie. Dette gjelder:

    

 1. 4.2.Lojalitet

Å være lojal vil si å være ærlig, hensynsfull og rettskaffen. En vesentlig del av en god etikk er lojalitet. Lojalitet betyr å si fra hva man mener, argumentere for sine standpunkter og deretter aktivt støtte og gjennomføre avgjørelsen.

Målet for de etiske retningslinjene om lojalitet er at Mjølkerampa skal fremstå som en organisasjon preget av ærlighet, hensynsfullhet og rettskaffenhet.

For å nå dette målet må alle på Mjølkerampa:

-         være lojale mot målene for bedriftens strategiske virksomhet

-         følge opp og iverksette vedtak som blir fattet

-         ikke å inneha bierverv som lett kan føre til lojalitetskonflikt

-         være oppmerksom på at hver enkelt utad representerer Mjølkerampa

 1. 5.Mellommenneskelige forhold

Vårt mål er å skape et arbeidsmiljø og et fellesskap i Mjølkerampa hvor alle trives, opplever trygghet og gjør en god jobb. Vi skal jobbe sammen for å danne et godt arbeidsmiljø. Krenkende atferd kan føre til suspensjon og eller avskjed.

En positiv holdning til arbeidsoppgaver eller funksjoner og til kolleger, vilje til forandring, samarbeid og utprøving av nye arbeidsformer, er viktige nøkkelfaktorer. For å utvikle et godt forhold mellom kollegaer er det viktig at vi skiller på arbeid og fritid.

Personalmøter er forum for å drøfte problemstillinger som oppstår, fellesskapet her er til for å løse oppgaver som er for store for den enkelte.

Den enkelte har ansvaret for:

-         å motarbeide baksnakking, snakk med hverandre, ikke om hverandre

-         å unngå krenkende oppførsel overfor hverandre

-         å hjelpe, oppmuntre og støtte hverandre

-         å legge til rette for at andre skal lykkes

-         å dele sin kompetanse og sine kunnskaper med alle, delt kompetanse = økt kompetanse

-         å vise hverandre respekt

-         å være åpen for forandringer

-         å dele kunnskaper, ferdigheter og informasjon med andre

å samarbeide på tvers av de formelle strukturene

 1. Forholdet til tiltaksdeltakere

For Mjølkerampa er det viktig å etterleve det faktum at deltakeren er i sentrum, og vårt arbeid skal bære preg av respekt for deltakernes behov, ønsker, forutsetninger og valg.

Vi skal være ydmyke overfor hver enkelts behov, vi skal ha fokuset på mennesket – deltakerens interesse skal alltid komme foran bedriftens økonomiske interesser, dersom disse kommer i konflikt med hverandre. Deltakelse i tiltak skal bygge på frivillighet, men deltakeren må akseptere/innordne seg etter gjeldende regler og normer.

Vi skal ha fokus på å forhindre fysisk ,psykisk og økonomisk utnyttelse av deltakere.

Dersom du observerer noe du er usikker på skal du gi beskjed til nærmeste overordnede, for å dele problemstillingen med noen andre.

 1. 7.Miljø

MJØLKERAMPA har som mål å minimalisere skade på mennesker og miljø i sitt daglige virke og dette hensynet er et viktig vurderingskriterium når endringer eller nyetableringer skal foretas. Det skal jobbes kontinuerlig med HMS spørsmål i bedriften.

 1. 8.Rusmidler og nytelsesmidler som tobakk og snus.

Mjølkerampa er en rusfri arbeidsplass!

Begrensede mengder alkohol kan serveres i forbindelse med turer/arrangement. Tobakk og snus kan brukes på angitte plasser utendørs i pauser, men ikke under utføring av arbeid.

 1. 9.Forholdet til NAV og øvrige samarbeidspartnere

Våre kunder og samarbeidspartnere, skal kunne stole på vår taushetsplikt og en korrekt 0pptreden fra vår side.

NAV er bedriftens hovedkunde og nære samarbeidspartner. Hovedintensjonen i dette samarbeidet er nedfelt i bedriftens samarbeidsavtalemed NAV. På basis av at NAV og Mjølkerampa arbeider mot felles mål, er det en forutsetning for å lykkes at alle medarbeidere i bedriften etterstreber et best mulig samarbeid. Dette for å oppnå at NAV foretrekker å benytte Mjølkerampa, og at de til enhver tid har tillit til vår organisasjon.

 1. 10.

Alle regnskap skal føres og legges fram i samsvar med gjeldende lovgiving, forskrifter og god regnskapsskikk.

 1. 11.Integritet

Det forventes at du som ansatt forholder deg til og etterlever bedriftens etiske retningslinjer.

Du vil i alle sammenhenger du opptrer også være en representant for din egen arbeidsplass og et bilde utad på det vi som bedrift står for.

(Dokumentet blir gått igjennom med deltakerne i plenum 1 g pr år)

Godkjent i personalgruppen august 2011, august 2012, oktober 2013

Dato………………………………..

……………………………………………………

Underskrift, deltaker