1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Innledning

Etikk innebærer å forvalte makt. Det er viktigere å være bevisst sin makt enn å fornekte den. ”Enhver handling er maktutfoldelse”, konstruktive og destruktive.  
Prinsipper for maktforvaltninger: Respekt – Toleranse – Åpenhet – Direkte tale.  
Etikk er også å bli involvert i andre menneskers liv.
Menneskesynsforståelsen er det viktigste for alle som jobber med mennesker.

 1. Hensikt
  Mjølkerampa skal drives i overensstemmelse med eiernes mål og hensikter. Bedriften er avhengig av seriøse og ansvarlige medarbeidere. Blant annet fordi bedriftens omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle vårt formål og virksomhetsidé. Vi blir bedømt ut fra hvem vi er og hva vi gjør. Retningslinjene skal også legge til rette for en positiv utvikling av Mjølkerampas organisasjonskultur med det formål å bygge opp et fellesskap og en atmosfære preget av åpenhet, mestring, glede, tillit, stolthet og tilhørighet.
  Norsk arbeidsliv er preget av kontinuerlige omstillingsprosesser. Dette gjelder også for Mjølkerampa som Vekst bedrift. Selv om vi er tildelt klare rammer fra NAV hva angår antall plasser for deltakere under opplæring, må vi anta at utfordringene ikke blir mindre med årene som kommer.
 2. Omfang
  De etiske retningslinjene gjelder alle som har et ansettelsesforhold, kontraktsforhold eller opptrer på vegne av Mjølkerampa as.
 3. Kommunikasjon
  Mjølkerampa as forventer at all kommunikasjon så vel internt som eksternt skal preges av imøtekommenhet, åpenhet, ærlighet og troverdighet. God informasjon er nøkkelen til gode beslutninger. Alle har et selvstendig ansvar i sitt arbeid, ikke minst i det daglige arbeid med deltakere under opplæring. Enhver har også ansvar for å holde seg faglige oppdatert innen sitt arbeidsfelt. Det krever en god vurderingsevne, godt samarbeidsklima i form av intern støtte og lojalitet, samt en felles forståelse av de etiske retningslinjer.
 4. Konfidensialitet
  Det behandles daglig konfidensielle opplysninger ved bedriften, personinformasjon, men også bedriftsinformasjon. Alle ansatte skal være kjent med rutiner for behandling av slik informasjon.
  1. Taushetsplikt
   Målet for reglene om taushetsplikt er å hindre at konfidensielle opplysninger, og opplysninger gitt i fortrolighet, kommer på avveie. Dette gjelder:
   overfor utenforstående
   overfor andre i Mjølkerampa etter at man har sluttet i sin funksjon/sitt arbeid.      
 5. Lojalitet
  Å være lojal vil si å være ærlig, hensynsfull og rettskaffen. En vesentlig del av en god etikk er lojalitet. Lojalitet betyr å si fra hva man mener, argumentere for sine standpunkter og deretter aktivt støtte og gjennomføre avgjørelsen.

  Målet for de etiske retningslinjene om lojalitet er at Mjølkerampa skal fremstå som en organisasjon preget av ærlighet, hensynsfullhet og rettskaffenhet.

  For å nå dette målet må alle på Mjølkerampa:
  være lojale mot målene for bedriftens strategiske virksomhet
  følge opp og iverksette vedtak som blir fattet
  ikke å inneha bierverv som lett kan føre til lojalitetskonflikt
  være oppmerksom på at hver enkelt utad representerer Mjølkerampa 

Mellommenneskelige forhold

1. Vårt mål er å skape et arbeidsmiljø og et fellesskap i Mjølkerampa hvor alle trives, opplever trygghet og gjør en god jobb. Vi skal jobbe sammen for å danne et godt arbeidsmiljø. Krenkende atferd kan føre til suspensjon og eller avskjed.
En positiv holdning til arbeidsoppgaver eller funksjoner og til kolleger, vilje til forandring, samarbeid og utprøving av nye arbeidsformer, er viktige nøkkelfaktorer. For å utvikle et godt forhold mellom kollegaer er det viktig at vi skiller på arbeid og fritid. 
Personalmøter er forum for å drøfte problemstillinger som oppstår, fellesskapet her er til for å løse oppgaver som er for store for den enkelte.

Den enkelte har ansvaret for:

å motarbeide baksnakking, snakk med hverandre, ikke om hverandre
å unngå krenkende oppførsel overfor hverandre
å hjelpe, oppmuntre og støtte hverandre
å legge til rette for at andre skal lykkes
å dele sin kompetanse og sine kunnskaper med alle, delt kompetanse = økt kompetanse
å vise hverandre respekt
å være åpen for forandringer
å dele kunnskaper, ferdigheter og informasjon med andre
å samarbeide på tvers av de formelle strukturene.

Forholdet til tiltaksdeltakere

For Mjølkerampa er det viktig å etterleve det faktum at deltakeren er i sentrum, og vårt arbeid skal bære preg av respekt for deltakernes behov, ønsker, forutsetninger og valg.

Vi skal være ydmyke overfor hver enkelts behov, vi skal ha fokuset på mennesket – deltakerens interesse skal alltid komme foran bedriftens økonomiske interesser, dersom disse kommer i konflikt med hverandre. Deltakelse i tiltak skal bygge på frivillighet, men deltakeren må akseptere/innordne seg etter gjeldende regler og normer.

Dersom du observerer noe du er usikker på skal du gi beskjed til nærmeste overordnede, for å dele problemstillingen med noen andre.

Miljø

MJØLKERAMPA har som mål å minimalisere skade på mennesker og miljø i sitt daglige virke og dette hensynet er et viktig vurderingskriterium når endringer eller nyetableringer skal foretas. Det skal jobbes kontinuerlig med HMS spørsmål i bedriften.

Rusmidler og nytelsesmidler som tobakk og snus.

Mjølkerampa er en rusfri arbeidsplass!
Begrensede mengder alkohol kan serveres i forbindelse med turer/arrangement. Tobakk og snus kan brukes på angitte plasser utendørs i pauser, men ikke under utføring av arbeid.

Forholdet til NAV og øvrige samarbeidspartnere

Våre kunder og samarbeidspartnere, skal kunne stole på vår taushetsplikt og en korrekt 0pptreden fra vår side.
NAV er bedriftens hovedkunde og nære samarbeidspartner. Hovedintensjonen i dette samarbeidet er nedfelt i bedriftens samarbeidsavtalemed NAV. På basis av at NAV og Mjølkerampa arbeider mot felles mål, er det en forutsetning for å lykkes at alle medarbeidere i bedriften etterstreber et best mulig samarbeid. Dette for å oppnå at NAV foretrekker å benytte Mjølkerampa, og at de til enhver tid har tillit til vår organisasjon.

Økonomiske forhold

Alle regnskap skal føres og legges fram i samsvar med gjeldende lovgiving, forskrifter og god regnskapsskikk.

Integritet

Det forventes at du som ansatt forholder deg til og etterlever bedriftens etiske retningslinjer.
Du vil i alle sammenhenger du opptrer også være en representant for din egen arbeidsplass og et bilde utad på det vi som bedrift står for.

Godkjent i personalgruppen 15.10.2010………………………………..
Dato
……………………………………………………
Underskrift, deltaker