1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

HVORDAN KAN DU LEVERE INN EN TILBAKEMELDING OM ØNSKELIG ??

Problemer eller uoverensstemmelser av ulik art søkes i utgangspunktet løst med nærmeste leder/kontaktperson i bedriften.

Dersom saken ikke lar seg løse på denne måten, skal klage sendes skriftlig til nærmeste ansvarlig for det aktuelle område. I drifts- og HMS- saker vil dette være daglig leder. For saker som omhandler vårt attføringstilbud vil det være veileder for hhv. APS og VTA. Klager knyttet til personalets tjenesteutøvelse rettes til nærmeste veileder.

Tiltaksdeltakere som behøver det, skal tilbys hjelp til å formulere klage skriftlig.

Klager skal besvares skriftlig innen rimelig tid, dog ikke mer enn tre uker etter at klagen er mottatt. Event. anke på vedtaket sendes nærmeste overordnede instans (daglig leder, event. styreleder) innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

Klage, og den videre behandlingen av klagen, skal dokumenteres og lagres i egen mappe.

Klage kan innberettes på et eget klageskjema