1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rettigheter
Regelmessige oppfølgingssamtaler
Fast kontaktperson i bedriften
Tilpasset arbeidstid
Brukermedvirkning
Tilpasset arbeidsplass
Egnede/tilrettelagte arbeidsoppgaver
Deltakelse i sosiale aktiviteter (for alle).
Rett til avklaring og sluttattest(rapport).
Deltakere har krav på å bli møtt med respekt, toleranse og likeverd.
Rett til informasjon/veiledning i forhold til aktuelt lovverk/regelverk.

Plikter

  • Delta aktivt i utforming av aktivitetsplan/handlingsplan

Følge opp avtalt aktivitetsplan.
Møte andre deltakere med respekt og toleranse.
Møte til avtalt arbeidstid
Informere om fravær
Følge arbeidsreglement
Skrive under på arbeidskontrakt
Holde orden på arbeidsplassen og behandle utstyr i bedriften med respekt
 Klageprosedyre Mjølkerampa
Problemer eller uoverensstemmelser av ulik art søkes i utgangspunktet løst med nærmeste leder/kontaktperson i bedriften.
Dersom saken ikke lar seg løse på denne måten, skal klage sendes skriftlig til nærmeste ansvarlig for det aktuelle område. I drifts- og HMS- saker vil dette være daglig leder. For saker som omhandler vårt attføringstilbud vil det være veileder for hhv. APS og VTA. Klager knyttet til personalets tjenesteutøvelse rettes til nærmeste veileder.
Tiltaksdeltakere som behøver det, skal tilbys hjelp til å formulere klage skriftlig.
Klager skal besvares skriftlig innen rimelig tid, dog ikke mer enn tre uker etter at klagen er mottatt. Event. anke på vedtaket sendes nærmeste overordnede instans (daglig leder, event. styreleder) innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.
Klage, og den videre behandlingen av klagen, skal dokumenteres og lagres i egen mappe.
Klage kan innberettes på et eget  - Klageskjema