1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Våre overordnede verdier:

R = Raus
A = Allsidig
M = Mestring
P = Pålitelig
A = Ansvarlig

Virsomhetside/formål

Selskapets formål er å legge til rette og skape varige arbeidsplasser innen salg av varer og tjenester tilpasset mennesker som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av andre yrkestilbud, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette.
Mjølkerampa as skal ha som grunnleggende filosofi å se verdien i hvert enkelt menneske. Vår oppgave er å finne utviklingspotensialet og kartlegge hvilke arbeidsoppgaver/områder tiltaksdeltakeren kan utføre og fungere optimalt. Videre er vår oppgave å tilrettelegge for at deltakere kan utføre arbeidsoppgaver i bedriften el. i eksterne hospiteringsbedrifter.

Mjølkerampa har som målsetting  å utvikle samarbeidet videre med eier, NAV, videregående skole og det lokale næringsliv.

Kvalitetspolitikken skal være ledende for alt arbeid i bedriften, og gi rammeverk for å etablere og revidere kvalitetsmål. Gjennom systematisk planlagte tiltak skal vi fremme et godt arbeidsmiljø, forhindre skade på miljø og materiell og opptre korrekt overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet.

Mjølkerampa as forplikter å videreutvikle og etterleve sin kvalitetspolitikk med sikte på en kontinuerlig kvalitetsforbedring, basert på vurdering av behov og erfaringer, og på målte resultater.
Politikk for likestilling og ikke-diskriminering

Mjølkerampa as skal unngå all form for diskriminering. Det gjelder i arbeidsforhold, ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av ulik etnisk bakgrunn, alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksualitet, religion eller politisk ståsted.

Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte

Ansatte på Mjølkerampa as skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør.

Politikk for likestilling og ikke-diskriminering

Mjølkerampa as skal unngå all form for diskriminering. Det gjelder i arbeidsforhold, ansettelser, lønn og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Videre skal ingen diskrimineres på grunn av ulik etnisk bakgrunn, alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksualitet, religion eller politisk ståsted.

Politikk for å vise anerkjennelse til ansatte

Alle ansatte i Mjølkerampa as skal behandles med respekt og få anerkjennelse for den jobben man gjør.

For å ivareta dette er det innført ulike tiltak. De mest sentrale er:

  • Brukermedvirkning: Det er lagt opp til at alle ansatte skal delta aktivt i utarbeiding av systemer og rutiner.
  • Medarbeidersamtaler: Det gjennomføres medarbeidersamtaler med fokus på hvordan den enkelte får brukt sine evner, kvaliteter og ferdigheter og hvordan man kan videreutvikle disse.
  • Kompetanseheving: Ansatte gis anledning til å delta på kompetansehevende kurs og konferanser.
  • Sosiale arrangementer: Det gjennomføres en rekke sosiale arrangementer for de ansatte. Dette omfatter blant annet avdelingsfester ved markeringer, julebord, firmaturer, utmarksturer, månedlige utvidete lunsjer og event. underholdning av diverse slag.
  • Brukerundersøkelse blant ansatte: Ansatte gis anledning til å gi tilbakemelding på trivsel, motivasjon, rettigheter, plikter etc. gjennom brukerundersøkelser for ansatte, bruk av forslagskasser og medarbeidersamtaler.
  • Rettferdig lønnspolitikk: Det tilstrebes en rettferdig lønnspolitikk basert på relevant utdanning, ansiennitet og kompetanseheving, der ASVL’s lønnstatistikker er retningsgivende.
  • Bedriftskultur med fokus på ros og positive tilbakemeldinger: Det tilstrebes en bedriftskultur med fokus på å gi ansatte og kolleger ros og positive tilbakemeldinger.

Politikk for å involvere ansatte i planlegging og evaluering av tjenesten

Ansatte i Mjølkerampa as skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens tjenester, system og rutiner, jfr også Mjølkerampa as sin politikk for anerkjennelse av ansatte. Videre skal ansatte aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.
Politikk for aktiv brukermedvirkning
Mjølkerampa as bruker konkrete metoder for at deltakerne i størst mulig grad kan mobilisere egne krefter når de skal bedre sin situasjon. Deltakerne sikres innflytelse på tjenestens kvalitet og omfang gjennom utarbeidelse av tiltaksplan/aktivitetsplan, brukerundersøkelser, og evaluering underveis i tiltaksperioden.

Politikk for å sikre at sensitiv og taushetsbelagt informasjon holdes konfidensiell

Alle ansatte skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, ut i fra gjeldende underskrevet taushetserklæring, og prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling. Den enkelte behandler også informasjon fra/om bedriften som konfidensiell der en forstår at videreformidling til utenforstående kan skade bedriften.

Politikk om etikk

Mjølkerampa as har utarbeidet etiske retningslinjer som danner grunnlaget for bedriftens etiske politikk. Alle ansatte skal gjøre seg kjent med retningslinjene og medvirke til at de blir fulgt. Det forventes at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften.

eQuass: European Quality in Social Services

Som tiltaksbedrift er det et krav at vi er godkjent av eQuass.
Vi ble sertifisert første gang 05 mars 2012 og skal resertifiseres innen 05 mars 2014.
eQuass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester som er godkjent av NAV
Standarden er utviklet av organisasjonen European Platform for Rehabilitation (EPR)
og definerer 9 grunnleggende kriterier for kvalitetssikring.
1. Lederskap
2. Rettigheter
3. Etikk
4. Partnerskap
5. Deltagelse og individfokus
6. Helhetstanke
7. Resultatorientering
8. Kontinuerlig forbedring
 
Ved ekstern revisjon må Mjølkerampa AS kunne svare på 100 spørsmål for å bli sertifisert.

Verdislide 

 

  asvl logo

Godkjent og sertifisert medlemsbedrift