1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Prosedyre for inntak i APS - tiltaket

 • Søknadsskjema fra NAV om tiltak
 • Søknad bekreftet mottatt. Brev fra oss til deltager og NAV. (info om venteliste)
 • Velkommen til samtale(et kort møte med utlevering av info og tiltak/bedrift og omvisning.
 • Melding om inntak(brev fra fastlege og NAV).
 • Velkomstmappe utleveres deltager, velkommen til Mjølkerampa (litt om oss).
 • Litt om APS tiltaket (Hva er det?)
 • Rettighetsdokument (rettigheter for deg som deltager), informasjon.
 • Deltageravtale, (avtale mellom Mjølkerampa og deltager) Kopi sendes NAV.
 • Brev fastlege, (bekreftelse på at du er tatt inn i tiltaket, samt startdato.
 • Taushetserklæring, (deltager leser og gjør seg forstått med samt signere 2 eksemplarer).
 • Samtykkeerklæring, (får informasjon om dette samt signere erklæringen. Er frivillig).
 • Kontaktopplysninger, (info vi kan bruke dersom en situasjon skulle oppstå med deltager som eks skade hvor vi må kontakte pårørende).
 • Arbeidsreglement leses og forstås.
 • Etiske retningslinjer, (informasjon som omfatter vår bedrift.
 • Fraværsmelding, (skjema: egenmelding som fylles ut ved sykdom).
 • Søknad om velferdspermisjon eller permisjon, (søknadsskjema vedr. permisjon).
 • Klageskjema(info klagerett).
 • Klageprosedyre, (skjema for klage).
 • Prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling, (informasjon).
 • Rampanytt, (vårt mnd. nyhetsbrev).
 • Visjon, formål og overordnede verdier, (hva står vi for).
 • Brosjyre(litt om våre oppdrag og utprøvingsarenaer).
 • Oversikt over eksterne samarbeidspartnere, (informasjon om dette).
 • Vurdering av arbeidsrelaterte ferdigheter, (egenvurdering til veileder).
 • Aktivitetsplan, (lages sammen med veileder). Dette er din plan med mål i tiltaket fremover. Kopi sendes NAV.
 • Vurdering av aktivitetsplan,(vurderer forrige plan ved redigering av den gamle). Kopi sendes NAV.
 • Samtalelogg, (føres av veileder ved samtaler dere har som er vesentlig for fremdrift av din prosess.
 • Evalueringsskjema, (til veileder).
 • Ekstern hospiteringsavtale,(avtalen lages sammen med deg, veileder og din kontaktperson i en ekstern bedrift dersom du skal hospitere eksternt.
 • Intern hospiteringsavtale, (sammen med veileder).
 • Egenvurdering av arbeidsutprøving. Rapport til NAV jevnlig om status for din plan i tiltaket/fremdrift.
 • Sluttrapport til NAV om status for avsluttet tiltak. (info om event. ut i ordinært arbeid, info om arbeidsevne og eller overgang til annet aktivt tiltak.
 • Sluttattest